Personvernerklæring

Teknisk Servicepartner AS respekterer ditt privatliv.  I denne personvernerklæringen beskriver vi din rett til personvern og hvordan vi bestreber å beskytte dine personopplysninger.

Personvernerklæringen gir informasjon om behandling av personopplysninger som skjer som ledd i at Teknisk Servicepartner bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen av personopplysningene som innsamles (Teknisk Servicepartner opptrer som behandlingsansvarlig).  Den gir også informasjon om behandling av personopplysninger som Teknisk Servicepartner utfører på vegne av kundene våre basert på deres instruksjoner (kunden som behandlingsansvarlig og Teknisk Servicepartner som databehandler).

Hva er personopplysninger
Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel navn, en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer, en IP-adresse eller lignende.

Hvorfor innhenter vi personopplysninger
Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene kundene våre.

Hvordan samler vi inn personopplysninger
Teknisk Servicepartner samler inn personopplysninger via våre nettsider, telefon, e-post og andre kanaler hvor vi kommuniserer med våre kunder og samarbeidspartnere.

Hvem behandler vi personopplysninger om
Teknisk Servicepartner behandler personopplysninger om jobbsøkere kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere og kunder samt andre brukere av våre tjenester og produkter tilknyttet våre kunder.
Vi behandler også personopplysninger om personer som representerer potensielle kunder som tar kontakt med oss via våre nettsider, telefon, e-post eller andre kanaler.

Teknisk Servicepartner behandler også personopplysninger på vegne av våre kunder og samarbeidspartnere hvor de er behandlingsansvarlig og Teknisk Servicepartner er databehandler.

Hvem har tilgang til personopplysningene
Teknisk Servicepartner og selskapets ansatte er ansvarlige for behandling av personopplysninger og at disse ikke misbrukes eller kommer på avveie.

Hvordan behandles personopplysninger med Teknisk Servicepartner som behandlingsansvarlig
I de tilfeller hvor Teknisk Servicepartner bestemmer formålet med og hvordan personopplysninger behandles er vi å anse som behandlingsansvarlig.
Dette inkluderer tilfeller der personen er jobbsøker, kontaktperson hos en kunde eller samarbeidspartner, en potensiell kunde eller en bruker av våre tjenester og produkter.

Hvordan behandles personopplysninger med Teknisk Servicepartner som databehandler
Teknisk Servicepartner tilbyr mange forskjellige tjenester til våre kunder.  Mange av disse tjenestene innebærer behandling av kundedata og personopplysninger. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene bestemmes av våre kunder.  Dette betyr at kunden er behandlingsansvarlig og vi er databehandler. Teknisk Servicepartner behandler således personopplysninger på vegne av kunden.

Vårt og kundens ansvar
I de tilfeller hvor kunden er behandlingsansvarlig skal denne i henhold til personvernloven sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene.
Kunden må også overholde informasjonsplikten ovenfor de registrerte personene som behandlingsansvarlig.
Når Teknisk Servicepartner behandler personopplysninger på vegne av sine kunder og samarbeidspartnere må vi gjøre dette i samsvar med personvernloven som omhandler databehandlere.
Kunden og Teknisk Servicepartner er således forpliktet til et godt samarbeid for å sikre og ivareta personvernet til de berørte personene.  Vi må sørge for at kunden får den nødvendige informasjonen slik at den gjeldende personvernloven overholdes.

Hvordan beskyttes personopplysninger
Teknisk Servicepartner tar den tilliten våre kunder og deres ansatte gir oss på alvor.  Vi er opptatt av å hindre uautorisert tilgang til og videreformidling av personopplysninger.
Vi skal sørge for at alle personopplysninger som behandles av oss blir behandlet konfidensielt samt at vi skal sørge for at de er tilgjengelige i henhold til den gjeldende personvernloven.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger
Personopplysninger behandles kun så lenge det er nødvendig for det formålet som er formidlet til våre kunder og deres ansatte i forbindelse med innsamlingen av opplysningene.
Samtidig tar vi hensyn til vårt behov for å kunne besvare henvendelser fra våre kunder og deres ansatte, løse eventuelle tvister og overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover.  Vi kan således beholde personopplysninger i en rimelig periode etter siste kommunikasjon mellom oss og kunden.
Personopplysningene blir slettet så fort de ikke lenger er nødvendige.

Grunnleggende rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de opplysninger vi har lagret om deg.
Du har også rett til å be om korrigering av de opplysninger som er lagret om deg dersom disse ikke er korrekte.
Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine opplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.
Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss kan du gjøre det på denne siden.

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger kan du sende inne en klage til datatilsynet som tilsynsmyndighet på denne siden.